You are here

Pro autory

Požadavky na textovou část

Příspěvky se přijímají v elektronické formě v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, a to výhradně fontem Times New Roman použitém v celém textu. Text pořiďte textovým editorem MS WORD verze 1997–2003 popř. Word Office 365 nebo jej do této verze převeďte, při psaní textu je výhodné si zapnout zobrazování skrytých znaků. Velikost písma nastavte na 12 bodů, řádkování 1,5 řádku, formát stránky A4 s okraji 2,5 cm. Editor rovnic zvolte ve verzi 3.0. Pozdější export textu s rovnicemi napsaného ve vyšší verzi Wordu může vést k nepřípustné konverzi rovnic na obrázky, které pak nelze editovat. Text pište do jednoho sloupce se zarovnáním k levému okraji, klávesu Enter používejte pouze na konci odstavce, vyhněte se speciálnímu formátování, křížovým odkazům, vícenásobným mezerám, odstránkování (Ctrl + Enter), prázdným řádkům a jiným podobným zásahům, které by mohly deformovat formátování textu při jeho sazbě.

Na začátku rukopisu uveďte jména autorů ve formátu „Josef NOVÁK“ následovaná jen názvy pracovišť s místem působení. Pod název článku zvýrazněný obyčejně tučně (nikoliv verzálkami), vložte abstrakt psaný kurzívou a klíčová slova. Číslované názvy sekcí pište tučně verzálkami, podsekcí obyčejně tučně. Na konci rukopisu za poděkováním a seznamem citované literatury uveďte plná jména autorů s tituly, celé adresy jejich pracovišť a emailové (případně telefonické) spojení alespoň korespondujícího autora. Za nimi dodejte překlad názvu článku (se zkrácenými jmény autorů), abstraktu a klíčových slov do anglického jazyka (u českých nebo slovenských textů) nebo českého či slovenského jazyka (u textů psaných anglicky). Pokud nejsou popisky obrázků přímo v textu, uveďte je na konci rukopisu také. Odkazy na literaturu vkládejte do hranatých závorek, na rovnice do kulatých, první odkaz na obrázek pište kurzívou, např. obr. 1, další odkazy na stejný obrázek již stojatě.
Rovnice a vzorce, které jsou součástí textu na řádku, zapisujte, pokud je to možné, pomocí vložených symbolů, nikoliv editorem rovnic. Při psaní matematických a chemických výrazů dodržujte základní pravidla: proměnné veličiny pište kurzívou, vektory tučnou kurzívou, matice tučně stojatě (antikva). Stojatě je nutno psát znak pro úplný (totální) diferenciál „Δ“, Ludolfovo číslo „π“, imaginární jednotku „i“ nebo „j“. Identifikátory funkcí sin, cos, exp atd. pište stojatě. Indexy, pokud představují proměnnou veličinu, pište kurzívou, v opačném případě stojatě (stojatě např. indexy max, min apod.).

Tečka (.) a čárka (,) – píší se těsně za slovo (bez mezery) a za ní následuje mezera. Mezera se nepíše, pokud za ní následuje další interpunkční znaménko. Pokud věta končí zkratkou, další tečka se již nepíše. Tečka se také nepíše za nadpisem nebo jménem, pokud jsou na samostatném řádku.
Dvojtečka (:), středník (;), otazník (?), vykřičník (!) – před těmito znaky se mezera nepíše, mezera se napíše až za těmito znaky. Výjimku tvoří dvojtečka mezi čísly: u sportovních výsledků se píše bez mezer (10:4), u matematických výrazů se píše mezera z obou stran – pět děleno čtyřmi (5 : 4).
Za interpunkčními znaménky je vždy mezera. Rovněž tak před a za znaménky „+, ×, –, =, :“ apod. je zpravidla mezera. Anglické uvozovky jsou levý Alt + 0147, levý Alt + 0148, české levý Alt + 0132, levý Alt + 0147.
Používejte pevné mezery (Shift + Ctrl + mezerník) za jednopísmennými předložkami a v dalších nutných případech, např. mezi velikostí a rozměrem veličiny.
Uvozovky („ “) se vždy přisazují ke slovu a vně se píše mezera (pokud nenásleduje další interpunkční znaménko). Jestliže je v uvozovkách celá věta, pak se do nich umístí i tečka. Je-li uvozovkami uzavřeno jen několik slov, dává se tečka až za druhou uvozovku.
Závorky kulaté ( ), hranaté [ ], svorky { }, lomené závorky / / – stejně jako u uvozovek se závorky vždy přisazují ke slovu a vně se píše mezera. Vnořené – hranaté, závorky se používají k označování výslovnosti a pro odkazy na literaturu. Nepřípustné je používání lomítek místo závorek.
Pomlčka (–) nemá ve Wordu vlastní klávesu a musí se vkládat do textu pomocí kódu Levý Alt + 0150. Pomlčka se používá v těchto případech:

– pomlčkou uvozená přímá řeč,
– jako odrážka,
– pomlčka označující celé peněžní jednotky (např. 150,– Kč),
– pomlčka nahrazující předložku či spojku (např. „až“, „od do“),
– pomlčka nahrazující slovo versus (např. "Sigma–Baník"),
– v případech typu "Machův–Zehnderův interferometr", ve víceslovných se doporučuje oddělit pomlčku mezerami z obou stran,
– pomlčka se též používá pro znaménko minus.

Kolem pomlčky se vkládají mezery kromě případů, kdy k pomlčce přiléhá interpunkční znaménko nebo nahrazuje předložku, spojku nebo slovo versus.
Spojovník (-) je kratší než pomlčka a používá se pro dělení slov a jako spojovací znaménko ve složených). Kolem spojovníků se nesázejí mezery.
Výpustek (…) – nahrazuje nevyslovený konec nebo začátek věty. Nelze ho nahradit napsáním tří teček. K vložení výpustku použijte kód Levý Alt + 0133.
Odsuvník (’) – neboli apostrof nahrazuje písmeno nebo se používá ve zkráceném letopočtu. Odsuvník se vkládá kódem Levý Alt + 0146. Odsuvník nelze zaměňovat se znakem stopa (‘).
Hvězdička (*) a křížek (†) – používají se jako symboly narození a úmrtí nebo pro odkazy v textu. Pokud symbol není použit jako odkaz, píše se s pevnou mezerou. Křížek má kód Levý Alt + 0134.
Symbol násobení (×) – nepoužívá se hvězdička z numerické klávesnice nebo písmeno x, ale symbol s kódem Levý Alt + 0215.
Symbol násobení (·) – střední tečka, Levý Alt + 0183
Paragraf (§) – odděluje se pevnou mezerou (např. § 1).
Procento (%), promile (‰) – od předcházejícího čísla se oddělují pevnou mezerou kromě případů, kdy má formu přídavného jména – v takovém případě se píše bez mezery (např. 50 % znamená padesát procent, ale 50% vlna značí padesátiprocentní vlnu). Stejně tak rozlišujte psaní hodnot veličin a jejich rozměrů: strom vysoký 5 m (pět metrů) a 5m strom (pětimetrový strom).
Rovnítko (=) – po obou stranách se píše pevná mezera.
Lomítko (/) – píše se bez mezer.

Požadavky na obrázky a grafy
Grafickou část příspěvku nemusíte včleňovat do textu. V každém případě obrázky dodejte spolu s rukopisem jako jednotlivé samostatné soubory formátu např. EPS, PDF, TIF, JPG, PNG, AI, přednost dávejte vektorové grafice. Bitmapové soubory pro černobílé kresby musí mít rozlišení alespoň 600 dpi, pro fotografie nejméně 300 dpi. Při generování obrázků v CorelDraw do vektorového formátu (např. EPS) zvolte převod textu na křivky. U formátů ztrátově komprimovaných (např. JPG) používejte takový stupeň komprese, aby byla zachována dostatečná kvalita obrázku. Velikost písma v obrázcích by neměla klesnout pod 1,5 mm při předpokládané velikosti obrázku po zalomení do tiskové strany.

Pokyny k předání příspěvku
Z rukopisu vygenerujte kontrolní soubor v pdf formátu.
Příspěvek (text v Microsoft Wordu, kontrolní pdf soubor a obrázky jako zvláštní soubory) pošlete e-mailem na adresu jaromir.krepelka@upol.cz (tel. 585 631 518) anebo marcela.badurova@upol.cz (tel. 585 631 581). Jsou-li zasílané soubory větší, lze využít služby některé internetové úschovny, přitom je vhodné soubory archivovat (zip, rar, 7z aj.) a opatřit heslem, které se sdělí příjemci ve zvláštním e-mailu nebo telefonicky.
Rovněž je možné poslat CD s rukopisem, jednotlivými obrázky a kontrolní kopií rukopisu v pdf formátu poštou na adresu: Marcela Baďurová, Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR, třída 17. listopadu 1154/50A, 772 07 Olomouc.