Časopis Jemná mechanika a optika

Charakteristika JMO

Jemná mechanika a optika publikuje původní vědecké, přehledové a referativní články, aktuality, zprávy a recenze knih. Zprostředkovává kontakty mezi vědeckými pracovišti a průmyslem. Přináší informace o současných tématech z oborů optických a jemnomechanických, včetně interdisciplinárních problémů. Je určen široké obci zájemců nejen z České republiky a Slovenska, ale je také otevřen zahraničním autorům a čtenářům, neboť přijímá příspěvky v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Tím, že představuje práce z různých oblastí výzkumu, vytváří a udržuje povědomí o výzkumných aktivitách a díle autorů na širším teritoriu. Kromě toho informuje o plánovaných nebo již proběhlých odborných akcích, jako jsou konference, semináře, výstavy a veletrhy, ale také o právě vydaných odborných publikacích, a tím přispívá ke vzdělávání a získávání rozhledu odborné i laické veřejnosti. Časopis umožňuje zveřejnit vedle vědecky významných prací kolektivů zkušených autorů rovněž příspěvky postgraduálních studentů a začínajících vědeckých pracovníků; všechny příspěvky jsou před otištěním recenzovány. Významným podílem odborných příspěvků interdisciplinární povahy se výrazně odlišuje od jiných vědecko-technických časopisů. Časopis je především určen pro příspěvky spadající do následujících oborů: optika (paprsková, vlnová, svazková, fourierovská, vlnovodná, statistická, fotonová, laserová, nelineární), technika (měřicí a řídicí, foto-kino-video, mikroskopie, osvětlovací, lékařská, vakuová a kryogenní, vojenská, nanotechnologie).

Bibliografická data JMO

ISSN: 0447-6441
Vznik časopisu: 1956
Vychází: 10× ročně (z toho 2 čísla jako dvojčísla)
Registrace: MK ČR E 4635, recenzovaný od 2002, od 2014 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik
Vydavatel: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering – Czech & Slovak Chapter (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
Odpovědný zástupce vydavatele: prof. RNDr. Miroslav HRABOVSKÝ, DrSc.
Šéfredaktor: Ing. Jaromír KŘEPELKA, CSc.
Průběh recenzního řízení: Odborné články jsou recenzovány. Informace o průběhu recenzního řízení poskytuje šéfredaktor časopisu
Nomenklatura: 4.2.1., 4.2.2., 7.2., 10.3., 12.1., 12.2., 12.3, 12.4, 12.5., 12.6., 12.7.

Subscribe to jmo.fzu.cz RSS